• "Компания за енергетика и развитие" ООД е създадена през 2004г. с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и продажба на електроенергия от естествени и други източници, търговско представителство, консултантски услуги и всякакви дейности, които не са забранени със закон.
  • Дружеството е собственик на фотоволтаична централа Добрич с инсталирана мощност 14 MW.
  • На 29.10.2014 г. с РЕШЕНИЕ №И1-Л-388, "Компания за енергетика и развитие" измени и допълнени своята Лицензия като производител на електрическа енергия с права и задължения на Координатор на комбинирана балансираща група, съгласно Правила за търговия с електрическа енергия.
  • На 23.02.2015 г. "Компания за енергетика и развитие" ООД придоби статус "А" (активен) координатор на комбинирана балансираща група.
  • На 16.05.2019 г. с РЕШЕНИЕ на КЕВР№И2-Л-388, "Компания за енергетика и развитие" ООД измени и допълнени своята Лицензия като производител на електрическа енергия с права и задължения на Координатор на стандатртна балансираща група, съгласно Правила за търговия с електрическа енергия.
  • На 24.06.2020 г. с РЕШЕНИЕ на КЕВР № 523 "Компания за енергетика и развитие" ООД придоби лицензия за "Търговя с електрическа енергия"  № Л-523-15/24.06.2020 г.