"Компания за енергетика и развитие" ООД не предвижда до 1 юли 2021 г. да продава електрическа енергия на крайни клиенти, които излизат свободен пазар от 1 октомври 2020 г.

"Компания за енергетика и развитие" ООД придоби лицензия за "Търговия с електрическа енергия" № Л-523-15/24.06.2020 г. с РЕШЕНИЕ № 523/24.06.2020 г. на КЕВР

 

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, изм. и доп. в ДВ бр. 40 от 05 Май 2020 г.

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“GDPR”)и Закона за защита на личните данни моля да се запознаете с Политиката за защита на личните данни в КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД

 

"Компания за енергетика и развитие" ООД - активен координатор на комбинирана балансираща група

Конституционният съд в заседание на 31 юли 2014 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 1/2014

Във връзка с обжалване на 20% такса върху приходите на ФтЕЦ и ВтЕЦ Конституционният съд ще проведе заседание на 31 юли 2014 г.

Прилагане на чл.31, ал.12 от ЗЕВИ

 

Във връзка със задължението на компаниите, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчети за приходите и разходите през периода 01.01.2016 г – 30.06.2016 г. на следните:

ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД Add info-30062016Dekl chl100-30062016Doklad-deinost-30062016FO-MSS-30062016KFN formiSch politika i opovestyavaniya-30062016_I chastSch politika i opovestyavaniya-30062016_II chastVatreshna info-30062016

ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД Декл.чл.100О, ал.4Информ. прилож.9, чл.28, ал.2, И-я Междинен ФО_2ро тримес.2016Междинен докладОПР§Баланс§СправкиФО

АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД Декларация чл.100О ал.4 AEMTИнформ. прилож.9, чл.28, ал.2 AEMTИ-я Междинен ФО_2ро тримес.2016 AEMTМеждинен доклад AEMTОПР§Баланс§СправкиAEMTФО I cahstAEMTФО II cahstAEMT

АЛФА ЕНЕРДЖИ КА ЕАД AE-KA -dopalnitelna informacia чл.33AE-KA- opovestavane-.30.06.2016AE-KA-deklaracia чл.100AE-KAчл.28 ал.2-KFNAlfa Energy KA EAD 2nd qtr KFN formotchet E-KA-30.06.2016АЕ-КА -doklad za deinosta-30.06.2016

АЛФА ЕНЕРДЖИ ЕАД Add Info AE EADGFO_MSS_30.06.2016 AEGFO_MSS_30.06.2016 AE_notesInterim Management report AE EADVutr Info AE EAD, Алфа Енерджи ЕАД КФН 30.06.2016Декл чл.100

ЕНЕРДЖИ -КЪРДЖАЛИ АД KJ EK_FO_H1_2016_KFNKJ EK_Mezdinni_FO_H1_2016KJ PoA_EK_FSCkj-decl_FSCKJdoklad_EK_FSC

ХАОС ИНВЕСТ ЕАД HAOSdecl_HAOS_FSCHAOS PoA_FSCHAOS_doklad_HAOS_FSCHaos_FO_H1_2016_KFNHAOS_HI_Mezdinni_FO_H1_2016

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД Dekl-100Doklad-deinost-30062016, Dopalnit-infoFO-MSS-30062016KFN-formiSch.politika&OpovestyavaneVatreshna-info